Over Boulevard
Archief

Medewerkers

Stichting Theaterfestival Boulevard en Stichting Bosse Nova zoeken twee leden voor de Raad van Toezicht.

Theaterfestival Boulevard ’s-Hertogenbosch is een toonaangevend zomerfestival in- en om de historische binnenstad van 's-Hertogenbosch. Het festival bereikt jaarlijks een breed en divers publiek van gemiddeld 140.000 bezoekers en verkoopt ongeveer 60.000 kaarten. Mooiste wapenfeit is het gedurfde en gevarieerde programma: een aanbod van eigenzinnige podiumkunstenaars uit Nederland en Vlaanderen en internationale regisseurs en choreografen. In het bijzondere jaar 2020 tekende de organisatie voor een alternatief programma onder de naam ‘Afzender Boulevard’. Voor de constante hoge kwaliteit door de jaren heen en de inspirerende alternatieve corona-editie ontving Boulevard de Prijs van de Kritiek 2020.

Al voor de introductie werkte Boulevard in de geest van de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie als gevolg van haar opvattingen over solidariteit en democratie. Het festival geeft concreet handen en voeten aan de codes in programmering, publiekswerking en de manier waarop ze met makers, partners en de omgeving werkt.

Het vaste team van Theaterfestival Boulevard werkt ook aan andere activiteiten vanuit het cultureel organisatie-, productie- en adviesbureau Stichting Bosse Nova. Bosse Nova verleent diensten aan individuele kunstenaars en aan gezelschappen en festivals en beheert Pand 18 in ’s-Hertogenbosch: een plek met studio’s en werkplekken voor culturele activiteiten en organisaties.

04 maart 2021

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van stichting Theaterfestival Boulevard en stichting Bosse Nova bestaat uit deskundige, onafhankelijke leden die als toezichthouder optreden. De Raad van Toezicht is werkgever van de directeur-bestuurder en houdt toezicht op het bestuur en de uitvoering van het beleid. Ze bewaakt het functioneren van de stichtingen binnen de geformuleerde doelstellingen en binnen de kaders van regelgeving en statuten en ziet erop toe dat dit gebeurt op bedrijfsmatige en financieel-economisch verantwoorde wijze, met oog voor medewerkers, artiesten en partners. De Raad van Toezicht hanteert de Code Cultural Governance als uitgangspunt voor haar functioneren.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf tot zeven personen die affiniteit hebben met de missie van de stichtingen. De leden hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid en daarbij specifieke kwaliteiten en aandachtsgebieden.

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar en kunnen maximaal één keer herbenoemd worden. Zij kunnen gemaakte onkosten declareren, maar ontvangen geen honorarium. Er wordt gemiddeld vijf keer per jaar vergaderd.
 

Algemene profieleisen

 • Als lid van de Raad van Toezicht lever je een belangrijke bijdrage aan de toonaangevende activiteiten van beide stichtingen.
 • Leden hebben een algemene interesse in kunst en samenleving.
 • Leden hebben affiniteit met de missie en de visie van het Theaterfestival Boulevard.
 • Leden werken collegiaal, analytisch en resultaatgericht.
 • Leden hebben inzicht in strategische vraagstukken, kennis van, en ervaring met landelijke, provinciale en lokale bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
 • Leden hebben het vermogen het beleid en het functioneren van de organisatie op hoofdlijnen te toetsen.
 • Leden vormen een sparringpartner voor de directeur-bestuurder vanuit hun eigen expertise en kennisgebied en hebben als zodanig een advies- en klankbordfunctie.
 • Leden beschikken over een relevant netwerk dat voor de ontwikkeling van het festival kan worden ingezet.
 • Leden beschikken over voldoende tijd om zich voor de functie in te zetten.


Specifieke profieleisen
Theaterfestival Boulevard heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een festival van internationale allure waar grote kunst en een breed publiek elkaar vinden. Vanuit deze ontwikkeling zijn we specifiek op zoek naar twee leden die vanuit hun deskundigheid de Raad kunnen versterken op de terreinen podiumkunsten met als extra aandachtsgebied diversiteit en inclusie en financiën met een bedrijfseconomisch inzicht.


Profiel Podiumkunsten

 • Heeft een inhoudelijke deskundigheid binnen het domein van de (podium)kunsten (bijvoorbeeld als maker).
 • Heeft kennis en ervaring met vraagstukken rondom diversiteit en inclusie.
 • Kennis van het internationale podiumkunstenveld is een pré.


Profiel Financiën

 • Beschikt over een ruime dosis aan financiële en bedrijfseconomische kennis en ervaring.
 • Heeft ervaring met financiële verslaglegging en verantwoording m.b.t. subsidiënten.
 • Heeft kennis van organisatiestructuren, werkprocessen, financiële procedures en bedrijfsvoering van stichtingen.
 • Heeft kennis van en ervaring met innovatieve organisatie- en samenwerkingsvormen, bij voorkeur ook in de non-profit sector.


Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt nadrukkelijk gekeken naar diversiteit zoals die in de Code Diversiteit en Inclusie staat omschreven.


Informatie en reageren
De werving wordt begeleid door binoq atana. Voor vragen kunt u contact opnemen met Richtje Sybesma, directeur van binoq atana, via 020 5141380 of per mail via info@binoq.nl.

Belangstellenden kunnen hun CV en motivatie vóór 5 april 2021 mailen naar binoq atana, via info@binoq.nl o.v.v. sollicitatie Theaterfestival Boulevard RvT-lid Podiumkunsten of Theaterfestival Boulevard RvT-lid Financiën.

Medewerkers
Theaterfestival Boulevard bedankt: